รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01 01 ของเสียจากการขุดแร่ธาตุ
(wastes from mineral excavation)

01 01 01   ของเสียที่ได้จากการขุดแร่โลหะ wastes from mineral metalliferous excavation
01 01 02   ของเสียที่ได้จากการขุดแร่อโลหะ wastes from mineral non-metalliferous excavation