รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01 03 ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี
(wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals)

01 03 04 HA  หางแร่ที่มีสภาพเป็นกรดจากกระบวนการแปรสภาพสินแร่ซัลไฟด์ acid-generating tailings from processing of sulfide ore
01 03 05 HM  หางแร่อื่นๆ ที่มีสารอันตราย other tailings containing dangerous substances
01 03 06   หางแร่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 01 03 04 และ 01 03 05 tailings other than those mentioned in 01 03 04 and 01 03 05
01 03 07 HM  ของเสียอื่นๆ จากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี ที่มีสารอันตราย other wastes containing dangerous substances from physical and chemical processing of metalliferous minerals
01 03 08   ของเสียที่เป็นฝุ่นและผงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 01 03 07 dusty and powdery wastes other than those mentioned in 01 03 07
01 03 09   โคลนแดงจากการผลิตอลูมินา ที่ไม่ใช่ 01 03 07 red mud from alumina production other than the wastes mentioned in 01 03 07
01 03 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified