รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01 04 ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี
(wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals)

01 04 07 HM  ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมีที่มีสารอันตราย wastes containing dangerous substances from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals
01 04 08   ของเสียที่เป็นกรวดและหินบดย่อย ที่ไม่ใช่ 01 04 07 waste gravel and crushed rocks other than those mentioned in 01 04 07
01 04 09   ของเสียที่เป็นทรายหรือดิน waste sand and clays
01 04 10   ของเสียที่เป็นฝุ่นและผงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 01 04 07 dusty and powdery wastes other than those mentioned in 01 04 07
01 04 11   ของเสียจากกระบวนการแปรสภาพแร่โปแตสและเกลือหิน ที่ไม่ใช่ 01 04 07 wastes from potash and rock salt processing other than those mentioned in 01 04 07
01 04 12   หางแร่และของเสียอื่นๆ จากการล้างและทำความสะอาดของแร่ธาตุ ที่ไม่ใช่ 01 04 07 และ 01 04 11 tailings and other wastes from washing and cleaning of minerals other than those mentioned in 01 04 07 and 01 04 11
01 04 13   ของเสียจากการตัดและเลื่อยหิน ที่ไม่ใช่ 01 04 07 wastes from stone cutting and sawing other than those mentioned in 01 04 07
01 04 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified