รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

01 05 โคลนและของเสียอื่นๆ จากการขุดเจาะ
(drilling muds and other drilling wastes)

01 05 04   ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้โคลนน้ำจืด freshwater drilling muds and wastes
01 05 05 HA  ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้น้ำมัน oil-containing drilling muds and wastes
01 05 06 HM  ของเสียและโคลนจากการขุดเจาะ ที่มีสารอันตราย drilling muds and other drilling wastes containing dangerous substances
01 05 07   ของเสียและน้ำโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้แร่แบไรท์ ที่ไม่ใช่ 01 05 05 และ 01 05 06 barite-containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06
01 05 08   ของเสียและน้ำโคลนจากการขุดเจาะที่ใช้คลอไรด์ ที่ไม่ใช่ 01 05 05 และ 01 05 06 chloride-containing drilling muds and wastes other than those mentioned in 01 05 05 and 01 05 06
01 05 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified