รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 01 ของเสียจากการเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชสวน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง
(wastes from agriculture, horticulture, aquaculture, forestry, hunting and fishing)

02 01 01   ตะกอนจากการล้างและทำความสะอาด sludges from washing and cleaning
02 01 02   เศษเนื้อเยื่อของสัตว์ animal-tissue waste
02 01 03   เศษเนื้อเยื่อของพืช plant-tissue waste
02 01 04   ของเสียประเภทพลาสติก ที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ waste plastics (except packaging)
02 01 06   มูลสัตว์ (รวมทั้งเศษฟาง) น้ำเสีย ซึ่งเก็บรวบรวมเพื่อนำไปบำบัดที่อื่น animal feces, urine and manure (including spoiled straw), effluent, collected separately and treated off-site
02 01 07   ของเสียจากการทำป่าไม้ wastes from forestry
02 01 08 HM  ของเสียจากเคมีเกษตร ที่มีสารอันตราย agrochemical waste containing dangerous substances
02 01 09   ของเสียจากเคมีเกษตร ที่ไม่ใช่ 02 01 08 agrochemical waste other than those mentioned in 02 01 08
02 01 10   เศษโลหะ waste metal
02 01 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified