รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 02 ของเสียจากการแปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ และปลา
(wastes from the preparation and processing of meat, fish and other foods of animal origin)

02 02 01   ตะกอนจากการล้างและทำความสะอาด sludges from washing and cleaning
02 02 02   เศษเนื้อเยื่อสัตว์ animal-tissue waste
02 02 03   วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป materials unsuitable for consumption or processing
02 02 04   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
02 02 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified