รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 03 ของเสียจากการเตรียมและแปรรูปผลไม้ ผัก ธัญพืช น้ำมันที่บริโภคได้ โกโก้ กาแฟ ชา และยาสูบ (รวมทั้งของเสียจากการดองหรือหมัก) ของเสียจากการผลิตและสกัดยีสต์ การเตรียมและหมักกากน้ำตาล (โมลาส)
(wastes from fruit, vegetables, cereals, edible oils, cocoa, coffee, tea and tobacco preparation and processing; conserve production; yeast and yeast extract production, molasses preparation and fermentation)

02 03 01   ตะกอนจากการล้าง การทำความสะอาด การปอกเปลือก การเหวี่ยงแยก และการแยก sludges from washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation
02 03 02   ของเสียจากการใช้สารกันบูด wastes from preserving agents
02 03 03   ของเสียจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย wastes from solvent extraction
02 03 04   วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป materials unsuitable for consumption or processing
02 03 05   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
02 03 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified