รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 04 ของเสียจากการผลิตน้ำตาล
(wastes from sugar processing)

02 04 01   ตะกอนจากการล้างและทำความสะอาดอ้อย (sugar cane) หรือหัวน้ำตาล (sugar beet) soil from cleaning and washing
02 04 02   แคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่ได้คุณภาพ off-specification calcium carbonate
02 04 03   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
02 04 80 HA  สารละลาย lead subacetate ที่ใช้งานแล้ว spent lead subacetate
02 04 81 HA  กระดาษกรองที่ปนเปื้อน lead subacetate filter paper contaminated with lead subacetate
02 04 82 HA  สารละลายที่ผ่านการกรองที่มี lead subacetate filtrate containing lead subacetate
02 04 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified