รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 05 ของเสียจากการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม
(wastes from the dairy products industry)

02 05 01   วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป materials unsuitable for consumption or processing
02 05 02   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
02 05 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified