รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 06 ของเสียจากการอบ และการผลิตขนม ขนมหวานหรือลูกกวาด
(wastes from the baking and confectionery industry)

02 06 01   วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป materials unsuitable for consumption or processing
02 06 02   ของเสียจากการใช้สารกันบูด wastes from preserving agents
02 06 03   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
02 06 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified