รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

02 07 ของเสียจากการผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวมการผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชา และโกโก้)
(wastes from the production of alcoholic and non-alcoholic beverages (except coffee, tea and cocoa))

02 07 01   ของเสียจากการล้าง การทำความสะอาด และการลดขนาดวัตถุดิบโดยวิธีเชิงกล การสับ wastes from washing, cleaning and mechanical reduction of raw materials
02 07 02   ของเสียจากการกลั่นแอลกอฮอล์ wastes from spirits distillation
02 07 03   ของเสียจากกรรมวิธีทางเคมี wastes from chemical treatment
02 07 04   วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคหรือแปรรูปต่อไป materials unsuitable for consumption or processing
02 07 05   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย sludges from on-site effluent treatment
02 07 99   ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wastes not otherwise specified