รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

03 01 ของเสียจากกระบวนการผลิตไม้ และการผลิตแผ่นไม้ เครื่องเรือน
(wastes from wood processing and the production of panels and furniture)

03 01 01   ของเสียประเภทเปลือกไม้ และไม้ก๊อก waste bark and cork
03 01 04 HM  ขี้เลื่อย เศษไม้จากการตัดแต่งขึ้นรูปและตัดชิ้นไม้ ไม้อัดและไม้วีเนียร์ ที่มีสารอันตราย sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer containing dangerous substances
03 01 05   ขี้เลื่อย เศษไม้จากการตัดแต่งขึ้นรูปและตัดชิ้นไม้ ไม้อัดและไม้วีเนียร์ ที่ไม่ใช่ 03 01 04 sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer other than those mentioned in 03 01 04
03 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified