รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

03 02 ของเสียจากการรักษาเนื้อไม้
(wastes from wood preservation)

03 02 01 HA  น้ำยารักษาเนื้อไม้ประเภทสารอินทรีย์ที่ไม่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน non-halogenated organic wood preservatives
03 02 02 HA  น้ำยารักษาเนื้อไม้ประเภทสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของคลอรีน organochlorinated wood preservatives
03 02 03 HA  น้ำยารักษาเนื้อไม้ประเภทสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของโลหะ organometallic wood preservatives
03 02 04 HA  น้ำยารักษาเนื้อไม้ประเภทสารอนินทรีย์ inorganic wood preservatives
03 02 05 HM  น้ำยารักษาเนื้อไม้อื่นๆ ที่มีสารอันตราย other wood preservatives containing dangerous substances
03 02 99   น้ำยารักษาเนื้อไม้อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น wood preservatives not otherwise specified