รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

03 03 ของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
(wastes from pulp, paper and cardboard production and processing)

03 03 01   ของเสียประเภทเปลือกไม้ และเนื้อไม้ waste bark and wood
03 03 02 HM  green liquor sludge จากกระบวนการเรียกคืนน้ำยาต้มเยื่อ green liquor sludge (from recovery of cooking liquor)
03 03 05 HM  กากตะกอนจากขั้นตอนการกำจัดหมึกพิมพ์ในกระบวนการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ de-inking sludges from paper recycling
03 03 07   ส่วนเหลือทิ้งจากการแยกเยื่อจากเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งด้วยวิธีเชิงกล mechanically separated rejects from pulping of waste paper and cardboard
03 03 08   ของเสียจากการคัดแยกเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็งเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ wastes from sorting of paper and cardboard destined for recycling
03 03 09   กากปูนขาว lime mud waste
03 03 10   เศษเส้นใย กากตะกอนเส้นใย สารเพิ่มเนื้อและสารเคลือบผิวจากการแยกเชิงกล fiber rejects, fiber-, filler- and coating-sludges from mechanical separation
03 03 11 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 03 03 10 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 03 03 10
03 03 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified