รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

04 01 ของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องหนังและขนสัตว์
(wastes from the leather and fur industry)

04 01 01   ของเสียจากการแล่เนื้อ แยกหนัง fleshing and lime split wastes
04 01 02 HM  กากปูนขาว liming waste
04 01 03 HM  ของเสียจากกระบวนการล้างไขมันด้วยตัวทำละลาย degreasing wastes containing solvents without a liquid phase
04 01 04 HM  น้ำยาฟอกโครม tanning liquor containing chromium
04 01 05   น้ำยาฟอกหนังอื่น ที่ไม่มีโครเมี่ยม เช่น น้ำยาฟอกฝาด tanning liquor free of chromium Vegetable-tanning liquor
04 01 06 HM  กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีโครเมี่ยม sludges, in particular from on-site effluent treatment containing chromium
04 01 07   กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีโครเมี่ยม sludges, in particular from on-site effluent treatment free of chromium
04 01 08 HM  เศษหนังที่ผ่านการฟอกโครมแล้ว ได้แก่ แผ่นหนัง ฝุ่นหนังที่เกิดจากการตัดแต่ง waste tanned leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium
04 01 09 HM  ของเสียจากการตกแต่งให้สำเร็จ wastes from dressing and finishing
04 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified