รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

04 02 ของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(wastes from the textile industry)

04 02 09   ของเสียจากวัสดุคอมโพสิทต่างๆ ได้แก่ impregnated textile, elastomer, plastomer (wastes from composite materials impregnated textile, elastomer, plastomer
04 02 10   สารอินทรีย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ไขพืช ไขสัตว์ ขี้ผึ้ง organic matter from natural products (for example grease, wax)
04 02 14 HM  ของเสียจากกระบวนการทำสำเร็จด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ wastes from finishing containing organic solvents
04 02 15   ของเสียจากกระบวนการทำสำเร็จ ที่ไม่ใช่ 04 02 14 wastes from finishing other than those mentioned in 04 02 14
04 02 16 HM  สีย้อมและสารสี (dyestuffs and pigments) ที่มีสารอันตราย dyestuffs and pigments containing dangerous substances
04 02 17   สีย้อมและสารสี ที่ไม่ใช่ 04 02 16 dyestuffs and pigments other than those mentioned in 04 02 16
04 02 19 HM  ของเสียจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
04 02 20   ของเสียจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 04 02 19 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 04 02 19
04 02 21   เศษเส้นใย สิ่งทอที่ยังไม่ได้ผ่านการฟอกย้อม wastes from unprocessed textile fibres
04 02 22   เศษเส้นใย สิ่งทอที่ผ่านการฟอกย้อมแล้ว wastes from processed textile fibres
04 02 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified