รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

05 01 ของเสียจากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม
(wastes from petroleum refining)

05 01 02 HA  กากตะกอนจากกระบวนการกำจัดเกลือ desalter sludges
05 01 03 HA  กากตะกอนก้นถังบรรจุปิโตรเลียม tank bottom sludges
05 01 04 HA  กากตะกอนอัลคิลที่มีสภาพเป็นกรด acid alkyl sludges
05 01 05 HA  น้ำมันที่หกหล่น oil spills
05 01 06 HA  กากตะกอนปนเปื้อนน้ำมันจากการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน oily sludges from maintenance operations of the plant or equipment
05 01 07 HA  น้ำมันดิน (tars) ที่มีสภาพเป็นกรด tars acid tars
05 01 08 HA  น้ำมันดินประเภทอื่นๆ other tars
05 01 09 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
05 01 10   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 05 01 09 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 05 01 09
05 01 11 HA  ของเสียจากการล้างน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยด่าง wastes from cleaning of fuels with bases
05 01 12 HM  กรดต่างๆ ที่มีน้ำมันปน oil containing acids
05 01 13   กากตะกอนจากน้ำป้อนหม้อไอน้ำ boiler feedwater sludges
05 01 14   ของเสียจากหอเย็น wastes from cooling columns
05 01 15 HA  สารกรอง ที่ใช้งานแล้ว clay spent filter clays
05 01 16   ของเสียที่ประกอบด้วยกำมะถันจากกระบวนการกำจัดกำมะถันในปิโตรเลียม sulfur-containing wastes from petroleum desulfurisation
05 01 17   บิทูเมน bitumen
05 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified