รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

05 06 ของเสียจากกระบวนการบำบัดถ่านหินโดยการเผาแบบไม่ใช้ออกซิเจน
(wastes from the pyrolytic treatment of coal)

05 06 01 HA  น้ำมันดิน ที่มีสภาพเป็นกรด tars acid tars
05 06 03 HA  น้ำมันดินประเภทอื่นๆ other tars
05 06 04   ของเสียจากหอเย็น wastes from cooling columns
05 06 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified