รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

05 07 ของเสียจากการแยกก๊าซธรรมชาติและการขนส่ง
(wastes from natural gas purification and transportation)

05 07 01 HM  ของเสียที่มีปรอทเจือปน wastes containing mercury
05 07 02   ของเสียที่มีกำมะถันเจือปน wastes containing sulfur
05 07 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified