รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 01 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานกรดอนินทรีย์ต่างๆ
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of acids)

06 01 01 HA  กรดกำมะถัน (กรดซัลฟูริก) และกรดซัลฟูรัส sulfuric acid and sulfurous acid
06 01 02 HA  กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) hydrochloric acid
06 01 03 HA  กรดกัดแก้ว (กรดไฮโดรฟลูออริก) hydrofluoric acid
06 01 04 HA  กรดฟอสฟอริกและกรดฟอสฟอรัส phosphoric and phosphorous acid
06 01 05 HA  กรดไนตริกและกรดไนตรัส nitric acid and nitrous acid
06 01 06 HA  กรดอนินทรีย์อื่นๆ other acids
06 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified