รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 02 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานด่างอนินทรีย์ต่างๆ
(wastes from the MFSU of bases)

06 02 01 HA  แคลเซียมไฮดรอกซ์ไซด์ calcium hydroxide
06 02 03 HA  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ammonium hydroxide
06 02 04 HA  โซเดียมไฮดรอกไซด์และ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ sodium and potassium hydroxide
06 02 05 HA  ด่างอื่นๆ other bases
06 02 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified