รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 03 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานเกลืออนินทรีย์ สารละลายเกลืออนินทรีย์และโลหะออกไซด์ต่างๆ
(wastes from the MFSU of salts and their solutions and metallic oxides)

06 03 11 HM  เกลืออนินทรีย์ในรูปของแข็งและสารละลายที่มีไซยาไนด์ solid salts and solutions containing cyanides
06 03 13 HM  เกลืออนินทรีย์และสารละลายที่มีโลหะหนัก solid salts and solutions containing heavy metals
06 03 14   เกลืออนินทรีย์และสารละลายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 06 03 11 และ 06 03 13 solid salts and solutions other than those mentioned in 06 03 11 and 06 03 13
06 03 15 HM  โลหะออกไซด์ที่มีโลหะหนัก metallic oxides containing heavy metals
06 03 16   โลหะออกไซด์ ที่ไม่ใช่ 06 03 15 metallic oxides other than those mentioned in 06 03 15
06 03 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified