รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 04 ของเสียที่มีโลหะ ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 06 03
(metal-containing wastes other than those mentioned in 06 03)

06 04 03 HM  ของเสียที่มีองค์ประกอบของอาร์ซีนิก wastes containing arsenic
06 04 04 HM  ของเสียที่มีองค์ประกอบของปรอท wastes containing mercury
06 04 05 HM  ของเสียที่มีโลหะหนักอื่นๆ wastes containing other heavy metals
06 04 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified