รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 05 กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย
(sludges from on-site effluent treatment)

06 05 02 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
06 05 03   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 06 05 02 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 06 05 02