รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 06 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีจำพวกกำมะถัน (sulfur chemicals) กระบวนการผลิตอื่นที่ใช้สารเคมี จำพวกกำมะถันและกระบวนการกำจัดกำมะถัน
(desulfurisation wastes from the MFSU of sulfur chemicals, sulfur chemical processes)

06 06 02 HM  ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์ที่เป็นอันตราย wastes containing dangerous sulfides
06 06 03   ของเสียที่มีสารประกอบซัลไฟด์ ที่ไม่ใช่ 06 06 02 wastes containing sulfides other than those mentioned in 06 06 02
06 06 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified