รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 07 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานธาตุฮาโลเจนต่างๆ (halogens) และกระบวนการผลิตอื่นที่ใช้ธาตุฮาโลเจน
(wastes from the MFSU of halogens and halogen chemical processes)

06 07 01 HM  ของเสียที่มีแร่ใยหินจากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส wastes containing asbestos from electrolysis
06 07 02 HA  ถ่านกัมมันต์จากกระบวนการผลิตคลอรีน activated carbon from chlorine production
06 07 03 HM  กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ที่มีปรอทเจือปน barium sulfate sludge containing mercury
06 07 04 HA  สารละลาย และกรดต่างๆ solutions and acids, for example contact acid
06 07 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified