รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 08 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานธาตุซิลิคอนและอนุพันธ์ของธาตุซิลิคอน
(wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives)

06 08 02 HM  ของเสียที่มีสารซิลิโคน ที่เป็นอันตราย เช่น คลอโรซิเลน chlorosilanes wastes containing dangerous silicones such as chlorosilanes
06 08 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified