รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 09 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีจำพวกฟอสฟอรัส (phosphorus chemicals) และกระบวนการผลิตอื่นที่ใช้สารเคมีจำพวกฟอสฟอรัส
(wastes from the MFSU of phosphorous chemicals and phosphorous chemical processes)

06 09 02   ตะกรันฟอสฟอรัส phosphorous slag
06 09 03 HM  ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเป็นธาตุพื้นฐาน ที่มีหรือปนเปื้อนด้วยสารอันตราย calcium-based reaction wastes containing or contaminated with dangerous substances
06 09 04   ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเป็นธาตุพื้นฐาน ที่ไม่ใช่ 06 09 03 calcium-based reaction wastes other than those mentioned in 06 09 03
06 09 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified