รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 10 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีจำพวกไนโตรเจน
(wastes from the MFSU of nitrogen chemicals, nitrogen chemical processes and fertilizer manufacture)

06 10 02 HM  ของเสียที่มีสารอันตราย wastes containing dangerous substances
06 10 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified