รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 11 ของเสียจากการผลิตสีอนินทรีย์และสารทึบแสง
(wastes from the manufacture of inorganic pigments and opacificiers)

06 11 01   ของเสียจากปฏิกิริยาที่มีแคลเซียมเป็นธาตุพื้นฐานจากการผลิตไททาเนียมไดออกไซด์ calcium-based reaction wastes from titanium dioxide production
06 11 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified