รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

06 13 ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีอนินทรีย์อื่นๆ
(wastes from inorganic chemical processes not otherwise specified)

06 13 01 HA  ผลิตภัณฑ์สารเคมีอนินทรีย์ที่ปกป้องพืช รักษาเนื้อไม้และกำจัดสิ่งมีชีวิต inorganic plant protection products, wood-preserving agents and other biocides
06 13 02 HA  ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ว ที่ไม่ใช่ 06 07 02 spent activated carbon except 06 07 02
06 13 03 HA  ผงคาร์บอน carbon black
06 13 04 HA  ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ wastes from asbestos processing
06 13 05 HA  เขม่า soot
06 13 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified