รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

07 01 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานสารเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
(wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of basic organic chemicals)

07 01 01 HA  aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) aqueous washing liquids and mother liquors
07 01 03 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งต้น (mother liquors) organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
07 01 04 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 01 07 HA  ตะกอนหอกลั่นที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา halogenated still bottoms and reaction residues
07 01 08 HA  ตะกอนหอกลั่นอื่นๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา other still bottoms and reaction residues
07 01 09 HA  ก้อนกรอง ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว filter cakes halogenated filter cakes and spent absorbents
07 01 10 HA  ก้อนกรอง อื่นๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว filter cakes)(other filter cakes and spent absorbents
07 01 11 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
07 01 12   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 07 01 11 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 07 01 11
07 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified