รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

07 02 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่งและการใช้งานพลาสติก ยางสังเคราะห์ และ เส้นใยประดิษฐ์
(wastes from the MFSU of plastics, synthetic rubber and man-made fibres)

07 02 01 HA  aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) aqueous washing liquids and mother liquors
07 02 03 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งต้น (mother liquors) organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
07 02 04 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 02 07 HA  ตะกอนหอกลั่นที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา halogenated still bottoms and reaction residues
07 02 08 HA  ตะกอนหอกลั่นอื่นๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา other still bottoms and reaction residues
07 02 09 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว halogenated filter cakes and spent absorbents
07 02 10 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) อื่นๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว other filter cakes and spent absorbents
07 02 11 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
07 02 12   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 07 02 11 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 07 02 11
07 02 13   ของเสียจำพวกพลาสติก waste plastic
07 02 14 HM  ของเสียจากสารเติมแต่ง ที่มีสารอันตราย wastes from additives containing dangerous substances
07 02 15   ของเสียจากสารเติมแต่ง ที่ไม่ใช่ 07 02 14 wastes from additives other than those mentioned in 07 02 14
07 02 16 HM  ของเสียที่มีสารซิลิโคน ที่เป็นอันตราย เช่น คลอโรซิเล chlorosilanes wastes containing dangerous silicones such as chlorosilanes
07 02 17   ของเสียที่มีซิลิโคน ที่ไม่ใช่ 07 02 16 wastes containing silicones other than those mentioned in 07 02 16
07 02 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified