รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

07 04 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานผลิตภัณฑ์สารเคมีอินทรีย์ที่ปกป้องพืช (ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 02 01 08 และ 02 01 09) รักษาเนื้อไม้ (ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 03 02) และกำจัดสิ่งมีชีวิต
(wastes from the MFSU of organic plant protection products 9except 02 01 08 and 02 01 09, wood preserving agents (except 03 02) and other biocides)

07 04 01 HA  aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) aqueous washing liquids and mother liquors
07 04 03 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งต้น(mother liquors) organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
07 04 04 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 04 07 HA  ตะกอนหอกลั่นที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา halogenated still bottoms and reaction residues
07 04 08 HA  ตะกอนหอกลั่นอื่นๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา other still bottoms and reaction residues
07 04 09 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว halogenated filter cakes and spent absorbents
07 04 10 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) อื่นๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ other filter cakes and spent absorbents
07 04 11 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
07 04 12   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 07 04 11 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 07 04 11
07 04 13 HM  ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย solid wastes containing dangerous substances
07 04 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified