รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

07 06 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานไขมัน ไข จารบี สบู่ สารซักฟอก สารฆ่าเชื้อ และเครื่องสำอางค์
(wastes from the MFSU of fats, grease, soaps, detergents, disinfectants and cosmetics)

07 06 01 HA  aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) aqueous washing liquids and mother liquors
07 06 03 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
07 06 04 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 06 07 HA  ตะกอนหอกลั่นที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา halogenated still bottoms and reaction residues
07 06 08 HA  ตะกอนหอกลั่นอื่นๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา other still bottoms and reaction residues
07 06 09 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว halogenated filter cakes and spent absorbents
07 06 10 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) อื่นๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว other filter cakes and spent absorbents
07 06 11 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
07 06 12   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 07 06 11 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 07 06 11
07 06 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified