รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

07 07 ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานเคมีภัณฑ์และสารเคมีบริสุทธิ์อื่นๆ
(wastes from the MFSU of fine chemicals and chemical products not otherwise specified)

07 07 01 HA  aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) aqueous washing liquids and mother liquors
07 07 03 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors
07 07 04 HA  ตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 07 07 HA  ตะกอนหอกลั่นที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา halogenated still bottoms and reaction residues
07 07 08 HA  ตะกอนหอกลั่นอื่นๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา other still bottoms and reaction residues
07 07 09 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีองค์ประกอบของธาตุฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว halogenated filter cakes and spent absorbents
07 07 10 HA  ก้อนกรอง (filter cakes) อื่นๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว other filter cakes and spent absorbents
07 07 11 HM  กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
07 07 12   กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 07 07 11 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 07 07 11
07 07 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified