รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

08 01 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของสีหรือสารเคลือบเงา และกระบวนการล้างขัดสีหรือสารเคลือบเงา
(wastes from MFSU and removal of paint and varnish)

08 01 11 HM  กากสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances
08 01 12   กากสี/สารเคลือบเงา ที่ไม่ใช่ 08 01 11 waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11
08 01 13 HM  กากตะกอนสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น sludges from paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances
08 01 14   กากตะกอนสี/สารเคลือบเงา ที่ไม่ใช่ 08 01 13 sludges from paint or varnish other than those mentioned in 08 01 13
08 01 15 HM  กากตะกอนน้ำเสียซึ่งมีสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น aqueous sludges containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances
08 01 16   กากตะกอนน้ำเสียซึ่งมีสี/สารเคลือบเงา ที่ไม่ใช่ 08 01 15 aqueous sludges containing paint or varnish other than those mentioned in 08 01 15
08 01 17 HM  ของเสียจากการล้างขัดสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น wastes from paint or varnish removal containing organic solvents or other dangerous substances
08 01 18   ของเสียจากการล้างขัดสี/สารเคลือบเงา ที่ไม่ใช่ 08 01 17 wastes from paint or varnish removal other than those mentioned in 08 01 17
08 01 19 HM  น้ำเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเป็นสี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น aqueous suspensions containing paint or varnish containing organic solvents or other dangerous substances
08 01 20   น้ำเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเป็นสี/สารเคลือบเงา ที่ไม่ใช่ 08 01 19 aqueous suspensions containing paint or varnish other than those mentioned in 08 01 19
08 01 21 HA  สารลอกสี/สารเคลือบเงา ที่ผ่านการใช้งานแล้ว waste paint or varnish remover
08 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified