รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

08 02 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานสารเคลือบผิวอื่นๆ รวมถึงการเคลือบด้วยวัสดุเซรามิก
(wastes from MFSU of other coatings including ceramic materials)

08 02 01   เศษผงเคลือบผิว waste coating powders
08 02 02   กากตะกอนน้ำเสียที่มีวัสดุเซรามิกส์ aqueous sludges containing ceramic materials
08 02 03   น้ำเสียซึ่งมีสารแขวนลอยเป็นวัสดุเซรามิกส์ aqueous suspensions containing ceramic materials
08 02 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified