รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

08 03 ของเสียจากการผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานของหมึกพิมพ์
(wastes from MFSU of printing inks)

08 03 07 HM  กากตะกอนน้ำเสียที่มีหมึก aqueous sludges containing ink
08 03 08 HM  น้ำเสียที่มีหมึก aqueous liquid waste containing ink
08 03 12 HM  กากหมึกที่มีสารอันตราย waste ink containing dangerous substances
08 03 13   กากหมึก ที่ไม่ใช่ 08 03 12 waste ink other than those mentioned in 08 03 12
08 03 14 HM  กากตะกอนหมึกที่มีสารอันตราย ink sludges containing dangerous substances
08 03 15   กากตะกอนหมึก ที่ไม่ใช่ 08 03 14 ink sludges other than those mentioned in 08 03 14
08 03 16 HM  ของเสียประเภทน้ำยากัดแกะลาย waste etching solutions
08 03 17 HM  กากหมึกพิมพ์ที่มีสารอันตราย waste printing toner containing dangerous substances
08 03 18   กากหมึกพิมพ์ ที่ไม่ใช่ 08 03 17 waste printing toner other than those mentioned in 08 03 17
08 03 19 HA  น้ำมันช่วยการกระจายตัว disperse oil
08 03 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified