รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

08 04 ของเสียจากการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานกาว/สารติดผนึก
(wastes from MFSU of adhesives and sealant including waterproofing products)

08 04 09 HM  กากกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น waste adhesives and sealant containing organic solvents or other dangerous substances
08 04 10   กากกาว/สารติดผนึก ที่ไม่ใช่ 08 04 09 waste adhesives and sealant other than those mentioned in 08 04 09
08 04 11 HM  กากตะกอนกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น adhesive and sealant sludges containing organic solvents or other dangerous substances
08 04 12   กากตะกอนกาวและสารติดผนึก ที่ไม่ใช่ 08 04 11 adhesive and sealant sludges other than those mentioned in 08 04 11
08 04 13 HM  กากตะกอนน้ำเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น aqueous sludges containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances
08 04 14   กากตะกอนน้ำเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่ไม่ใช่ 08 04 13 aqueous sludges containing adhesives or sealant other than those mentioned in 08 04 13
08 04 15 HM  น้ำเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือสารอันตรายอื่น aqueous liquid waste containing adhesives or sealant containing organic solvents or other dangerous substances
08 04 16   น้ำเสียที่มีกาว/สารติดผนึก ที่ไม่ใช่ 08 04 15 aqueous liquid waste containing adhesives or sealant other than those mentioned in 08 04 15
08 04 17 HA  น้ำมันยางสน rosin oil
08 04 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified