รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

08 05 ของเสียที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
(wastes not otherwise specified in 08)

08 05 01 HA  เศษกาวหรือของเสียที่มีสารประกอบไอโซไซยาเนต waste isocyanates