รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

09 01 ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
(wastes from the photographic industry)

09 01 01 HA  น้ำยาล้างฟิล์มภาพ water-based developers and activator solutions
09 01 02 HA  น้ำยาล้างฟิล์มภาพ water-based offset plate developer solutions
09 01 03 HA  ตัวทำละลายล้างฟิล์มภาพ solvent-based developer solutions
09 01 04 HA  สารละลาย fixer ได้แก่ สารละลายโซเดียมไทโอซัสเฟต แอมโมเนียมไทโอซัสเฟต fixer solutions
09 01 05 HA  สารละลายฟอกฟิล์มภาพ bleach solutions and bleach fixer solutions
09 01 06 HM  ของเสียที่มีองค์ประกอบของธาตุเงินจากการบำบัดน้ำยา หรือสารละลาย หรือตัวทำละลายล้าง หรือ ฟอกฟิล์มภาพที่ใช้งานแล้ว wastes containing silver from on-site treatment of photographic wastes
09 01 07   ฟิล์มและภาพถ่าย ที่มีองค์ประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุเงิน photographic film and paper containing silver or silver compounds
09 01 08   ฟิล์มและภาพถ่าย ที่ไม่มีองค์ประกอบของธาตุเงิน หรือสารประกอบธาตุเงิน photographic film and paper free of silver or silver compounds
09 01 10   กล้องถ่ายภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ถอดแบตเตอรี่ทิ้งแล้วหรือไม่มีแบตเตอรี่บรรจุ single-use cameras without batteries
09 01 11 HA  กล้องถ่ายภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ (แบตเตอรี่ตามชนิดที่ระบุในรหัส 16 06 01 16 06 02 หรือ 16 06 03) single-use cameras containing batteries included in 16 06 01, 16 06 02 or 16 06 03
09 01 12   กล้องถ่ายภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ ที่ไม่ใช่ 09 01 11 single-use cameras containing batteries other than those mentioned in 09 01 11
09 01 13 HA  น้ำเสียจากกระบวนการสกัดโลหะเงินกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่ใช่ 09 01 06 aqueous liquid waste from on-site reclamation of silver other than those mentioned in 09 01 06
09 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified