รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 01 ของเสียจากการผลิตไฟฟ้าและโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม้ (ที่ไม่ใช่ของเสียรหัส 19)
(wastes from power stations and other combustion plants (except 19))

10 01 01   เถ้าหนัก ตะกรัน และฝุ่นจากหม้อไอน้ำที่ไม่ใช่ 10 01 04 bottom ash, slag and boiler dust (excluding boiler dust mentioned in 10 01 04)
10 01 02 HM  เถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหิน coal fly ash
10 01 03   เถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหินร่วน (peat) และจากไม้ที่ไม่มีการอาบน้ำยา fly ash from peat and untreated wood
10 01 04 HM  เถ้าลอยและฝุ่นจากหม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง oil fly ash and boiler dust
10 01 05   กากแคลเซียมในรูปของแข็งซึ่งได้จากกระบวนการกำจัดกำมะถันในไอเสีย calcium-based reaction wastes from flue-gas desulfurisation in solid form
10 01 07   กากแคลเซียมในรูปตะกอนซึ่งได้จากกระบวนการกำจัดกำมะถันในไอเสีย calcium-based reaction wastes from flue-gas desulfurisation in sludge form
10 01 09 HA  กรดซัลฟูริก sulfuric acid
10 01 13 HA  เถ้าลอยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งมีสารอีมัลซิไฟด์ไฮโดรคาร์บอน fly ash from emulsified hydrocarbons used as fuel
10 01 14 HM  เถ้าหนัก ตะกรัน และฝุ่นจากหม้อไอน้ำที่มีการเผาสารอันตราย หรือของเสียอันตรายร่วมด้วย bottom ash, slag and boiler dust from co-incineration containing dangerous substances
10 01 15   กากแคลเซียมในรูปของแข็งซึ่งได้จากกระบวนการกำจัดกำมะถันในไอเสีย calcium-based reaction wastes from flue-gas desulfurisation in solid form
10 01 16 HM  เถ้าลอยจากการเผาไหม้ ที่มีการเผาสารอันตราย หรือของเสียอันตรายร่วมด้วย fly ash from co-incineration containing dangerous substances
10 01 17   เถ้าลอยจากการเผาไหม้ ที่มีการเผาสารหรือของเสียอื่นร่วมด้วย ที่ไม่ใช่ 10 01 16 fly ash from co-incineration other than those mentioned in 10 01 16
10 01 18 HM  ของเสียจากการบำบัดก๊าซที่มีสารอันตราย wastes from gas cleaning containing dangerous substances
10 01 19   ของเสียจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 01 05 10 01 07 และ 10 01 08 wastes from gas cleaning other than those mentioned in 10 01 05, 10 01 07 and 10 01 18
10 01 20 HM  กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances
10 01 21   กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ใช่ 10 01 20 sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 10 01 20
10 01 22 HM  กากตะกอนน้ำเสียจากการล้างหม้อไอน้ำที่มีสารอันตราย aqueous sludges from boiler cleansing containing dangerous substances
10 01 23   กากตะกอนน้ำเสียจากการล้างหม้อไอน้ำที่ไม่ใช่ 10 01 22 aqueous sludges from boiler cleansing other than those mentioned in 10 01 22
10 01 24   ทรายจากกระบวนการฟลูอิดไดส์เบด sands from fluidised beds
10 01 25   ของเสียจากถังเก็บสำรองเชื้อเพลิงและการบดถ่านหินให้เป็นผง wastes from fuel storage and preparation of coal-fired power plants
10 01 26   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น wastes from cooling-water treatment
10 01 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified