รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 02 ของเสียจากการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
(wastes from the iron and steel industry)

10 02 01   ของเสียจากกระบวนการปรับคุณภาพตะกรัน wastes from the processing of slag
10 02 02   ตะกรันที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ unprocessed slag
10 02 07 HM  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซที่ปนเปื้อนสารอันตราย solid wastes from gas treatment containing dangerous substances
10 02 08   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 02 07 solid wastes from gas treatment other than those mentioned in 10 02 07
10 02 10   สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงรีด mill scales
10 02 11 HA  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 02 12   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 02 11 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 02 11
10 02 13 HM  ตะกอนกรองและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซที่มีสารอันตราย sludges and filter cakes from gas treatment containing dangerous substances
10 02 14   ตะกอนกรองและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 02 13 sludges and filter cakes from gas treatment other than those mentioned in 10 02 13
10 02 15   ตะกอนกรองและก้อนกรองอื่น other sludges and filter cakes
10 02 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified