รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 03 ของเสียจากการหลอมถลุงอลูมิเนียม
(wastes from aluminium thermal metallurgy)

10 03 02   เศษขั้วประจุบวก anode scraps
10 03 04 HA  ตะกรันจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิ primary production slags
10 03 05   กากอลูมิเนียมออกไซด์ waste alumina
10 03 08 HA  ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ salt slags from secondary production
10 03 09 HA  กากตะกรันดำจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ black drosses from secondary production
10 03 15 HM  ตะกรันลอยติดไฟได้หรือคายความร้อนได้เมื่อสัมผัสน้ำหรือก๊าซติดไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย skimming that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities
10 03 16   ตะกรันลอย ที่ไม่ใช่ 10 03 15 skimming other than those mentioned in 10 03 15
10 03 17 HM  ของเสียปนเปื้อนน้ำมันดินจากการผลิตขั้วประจุบวก tar-containing wastes from anode manufacture
10 03 18   ของเสียปนเปื้อนคาร์บอนจากการผลิตขั้วประจุบวก ที่ไม่ใช่ 10 03 17 carbon-containing wastes from anode manufacture other than those mentioned in 10 03 17
10 03 19 HM  ฝุ่นจากเตาหลอมที่มีสารอันตราย flue-gas dust containing dangerous substances
10 03 20   ฝุ่นจากเตาหลอม ที่ไม่ใช่ 10 03 09 flue-gas dust other than those mentioned in 10 03 19
10 03 21 HM  ฝุ่นละออง (รวมฝุ่นจาก ball-mill) ที่มีสารอันตราย other particulates and dust (including ball-mill dust) containing dangerous substances
10 03 22   ฝุ่นละออง (รวมถึงฝุ่นจาก ball-mill) ที่ไม่ใช่ 10 03 21 other particulates and dust (including ball-mill dust) other than those mentioned in 10 03 21
10 03 23 HM  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซที่ปนเปื้อนสารอันตราย solid wastes from gas treatment containing dangerous substances
10 03 24   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 03 23 solid wastes from gas treatment other than those mentioned in 10 03 23
10 03 25 HM  กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซที่มีสารอันตราย sludges and filter cakes from gas treatment containing dangerous substances
10 03 26   กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 03 25 sludges and filter cakes from gas treatment other than those mentioned in 10 03 25
10 03 27 HA  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 03 28   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 03 27 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 03 27
10 03 29 HM  ของเสียจากการบำบัดตะกรันเกลือโลหะและกากตะกรันดำที่มีสารอันตราย wastes from treatment of salt slags and black drosses containing dangerous substances
10 03 30   ของเสียจากการบำบัดตะกรันเกลือโลหะและกากตะกรันดำ ที่ไม่ใช่ 10 03 29 wastes from treatment of salt slags and black drosses other than those mentioned in 10 03 29
10 03 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified