รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 04 ของเสียจากการหลอมถลุงตะกั่ว
(wastes from lead thermal metallurgy)

10 04 01 HA  ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ slags from primary and secondary production
10 04 02 HA  กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ dross and skimmings from primary and secondary production
10 04 03 HA  แคลเซียมอาร์เซเนต calcium arsenate
10 04 04 HA  ฝุ่นจากเตาหลอม flue-gas dust
10 04 05 HA  ฝุ่นละออง อื่นๆ other particulates and dust
10 04 06 HA  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ solid wastes from gas treatment
10 04 07 HA  กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ sludges and filter cakes from gas treatment
10 04 09 HA  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 04 10   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 04 09 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 04 09
10 04 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified