รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 05 ของเสียจากการหลอมถลุงสังกะสี
(wastes from zinc thermal metallurgy)

10 05 01   ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ slags from primary and secondary production
10 05 03 HA  ฝุ่นจากเตาหลอม flue-gas dust
10 05 04   ฝุ่นละออง อื่นๆ other particulates and dust
10 05 05 HA  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ solid wastes from gas treatment
10 05 06 HA  กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ sludges and filter cakes from gas treatment
10 05 08 HA  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 05 09   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 05 08 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 05 08
10 05 10 HM  กากตะกรันและตะกรันลอยติดไฟได้หรือคายความร้อนได้เมื่อสัมผัสน้ำหรือก๊าซติดไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities
10 05 11   กากตะกรันและตะกรันลอย ที่ไม่ใช่ 10 05 10 dross and skimmings other than those mentioned in 10 05 10
10 05 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified