รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 06 ของเสียจากการหลอมถลุงทองแดง
(wastes from copper thermal metallurgy)

10 06 01   ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ slags from primary and secondary production
10 06 02   กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ dross and skimmings from primary and secondary production
10 06 03 HA  ฝุ่นจากเตาหลอม flue-gas dust
10 06 04   ฝุ่นละอองอื่นๆ other particulates and dust
10 06 06 HA  ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ solid wastes from gas treatment
10 06 07 HA  กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ sludges and filter cakes from gas treatment
10 06 09 HM  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 06 10   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 06 09 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 06 09
10 06 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified