รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 07 ของเสียจากการหลอมถลุงธาตุเงิน ทองคำ และพลาตินั่ม
(wastes from silver, gold and platinum thermal metallurgy)

10 07 01   ตะกรันจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ slags from primary and secondary production
10 07 02   กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ dross and skimmings from primary and secondary production
10 07 03   ของเสียที่เป็นของแข็งจากการบำบัดก๊าซ solid wastes from gas treatment
10 07 04   ฝุ่นละออง other particulates and dust
10 07 05   กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ sludges and filter cakes from gas treatment
10 07 07 HA  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 07 08   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 07 07 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 07 07
10 07 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified