รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

10 08 ของเสียจากการหลอมถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
(wastes from other non-ferrous thermal metallurgy)

10 08 04   ฝุ่นละออง particulates and dust
10 08 08 HA  ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตปฐมภูมิและทุติยภูมิ salt slag from primary and secondary production
10 08 09   ตะกรันอื่นๆ other slags
10 08 10 HM  กากตะกรันและตะกรันลอยติดไฟได้หรือคายความร้อนได้เมื่อสัมผัสน้ำหรือก๊าซติดไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย dross and skimmings that are flammable or emit, upon contact with water, flammable gases in dangerous quantities
10 08 11   กากตะกรันและตะกรันลอย ที่ไม่ใช่ 10 08 10 dross and skimmings other than those mentioned in 10 08 10
10 08 12 HA  ของเสียปนเปื้อนน้ำมันดินจากการผลิตขั้วประจุบวก tar-containing wastes from anode manufacture
10 08 13   ของเสียปนเปื้อนคาร์บอนจากการผลิตขั้วประจุบวก ที่ไม่ใช่ 10 08 12 carbon-containing wastes from anode manufacture other than those mentioned in 10 08 12
10 08 14   เศษขั้วประจุบวก anode scraps
10 08 15 HM  ฝุ่นจากเตาหลอมที่มีสารอันตราย flue-gas dust containing dangerous substances
10 08 16   ฝุ่นจากเตาหลอม ที่ไม่ใช่ 10 08 15 flue-gas dust other than those mentioned in 10 08 15
10 08 17 HM  กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซที่มีสารอันตราย sludges and filter cakes from flue-gas treatment containing dangerous substances
10 08 18   กากตะกอนและก้อนกรองจากการบำบัดก๊าซ ที่ไม่ใช่ 10 08 17 sludges and filter cakes from flue-gas treatment other than those mentioned in 10 08 17
10 08 19 HA  ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็นที่ปนเปื้อนน้ำมัน wastes from cooling-water treatment containing oil
10 08 20   ของเสียจากการบำบัดน้ำหล่อเย็น ที่ไม่ใช่ 10 08 19 wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 08 19
10 08 99   ของเสียอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น wastes not otherwise specified